Przejdź do treści

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM DZIECIĘCA KRAINA KREATYWNOŚCI program autorstwa Mireli Nawrot

ProjektProjekt

 

 

 

 


CEL GŁÓWNY

 • Rozwijanie kreatywności dzieci na różnorodnych płaszczyznach edukacji ( językowej, artystycznej, przyrodniczej, matematycznej, zdrowotnej)

 • Poszukiwanie  ciekawych kreatywnych metod pracy

 • Stwarzanie warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości dziecka

 • Nabywanie  umiejętności w samodzielnym rozwiązywaniu problemów

 • Pokonywanie barier ograniczających twórczość własną i innych

 • Kształtowanie wyobraźni dziecięcej oraz odporności emocjonalnej poprzez kreatywne działanie

 • Nabywanie pewności siebie i samodzielności w działaniu

 • Wyzwalanie pozytywnych emocji i  rozwijanie zainteresowania światem

CELE  SZCZEGÓŁOWE

 • Rozwijanie kreatywnego myślenia poprzez wykorzystanie technik: burzy mózgów i gwiazdy pytań

 • Kreowanie umiejętności w zakresie treści artystycznych muzyczno-plastycznych

 • Tworzenie Klubu Kreatywnego Dziecka

 • Tworzenie Klubu Kreatywnego Nauczyciela

 • Tworzenie Klubu Kreatywnego Rodzica


Dane teleadresowe

Dane teleadresowe placówki

Miejskie Przedszkole nr 3

Al. Niepodległości 29
65-042 Zielona Góra
tel. 0 prefix 68 329 79 39

Nip: 929-11-16-283
Regon: 970322043

Rada rodziców

Numer konta Rady Rodziców

Bank Zachodni WBK S.A.
II/O Zielona Góra
NR 88 1090 1636 0000 0001 1109 2006

Odpłatność za przedszkole

Odpłatność za przedszkole

Wyłącznie na podany poniżej numer konta
Miejskiego Przedszkola nr 3 w Zielonej Górze:

PKO BP S.A.
16 1020 5402 0000 0802 0246 1143